Menneskelig blodofring i Bibelen


Femte Mosebog 12:27
og du skal bringe dine Brændofre, både Kødet og Blodet, på HERREN din Guds Alter; og Blodet af dine Slagtofre skal udøses på HERREN din Guds Alter, men Kødet må du spise.


Den jødiske/kristne bibel er propfyldt med blodofring- MENNESKELIG blodofring. De fleste kristne stoler på, hvad deres præst/prædikant siger og/eller er for dovne eller mentalt udfordrede til at researche selv. Hvor mange mennesker TÆNKER VIRKELIG?? Ud over de åbenlyse mennekselige blodofringer til Jehova, fandt blodbad efter blodbad sted under ledelse af og med diekte ordrer fra dette blodtørstige væsen i form af en lang række krige og andre former for umenneskelighed.

Hellige ikke-jødiske tekster og skrifter er blevet erstattet med dette jødisk-opfundne og skrevne svineri. Der er intet spirituelt over det, blot mord efter mord, ikke anderledes end det jødisk kontrollerede Hollywood og dets endeløse fokus på vold, blodsudgydelse og mord.

Anden Mosebog 22:29 “Din Lades Overflod og din Vinperses Saft må du ikke holde tilbage. Den førstefødte af dine Sønner skal du give mig. ”

Ezekiel 20:25-26 “Derfor gav jeg dem Anordninger, som ikke er gode, og Lovbud ved hvilke de ikke vandt Liv; “
20:26 “jeg gjorde dem urene ved deres Gaver, idet de lod alt hvad der åbner Moders Liv, gå igennem Ilden; thi jeg vilde have dem til at stivne af Rædsel, at de måtte kende, at jeg er HERREN. ”

Anden Samuelsbog 21 er et andet eksempel på blodofring for at formilde Jehova.
21:6 lad syv Mænd af hans Efterkommere blive udleveret os, for at vi kan hænge dem op for HERREN i Gibeon på HERRENs Bjerg!" Kongen sagde: "Jeg vil udlevere dem!"
21:9 og udleverede dem til Gibeoniterne, som hængte dem op på Bjerget for HERRENs Åsyn. Således omkom alle syv på een Gang, og de blev dræbt først på Høsten, i Byghøstens Begyndelse.
21:10 Men Rizpa, Ajjas Datter, tog sit Sørgeklæde, bredte det ud på Klippen og sad der fra Høstens Begyndelse, indtil der atter strømmede Vand fra Himmelen ned over dem; og hun tillod ikke Himmelens Fugle at kaste sig over dem om Dagen eller Markens Dyr om Natten.

Når syv mænd koldblodigt bliver myrdet for at formilde Jehova i håb om, at han vil ende en hungersnød, kan man kun kalde dette et menneskeligt blodoffer.

Yderligere blodofring:

Fjerde Mosebog 31:25 Og HERREN talede til Moses og sagde:
31:26 "Sammen med Præsten Eleazar og Overhovederne for Menighedens Fædrenehuse skal du opgøre det samlede Bytte, der er taget, både Mennesker og Dyr.
31:27 Derefter skal du dele Byttet i to lige store Dele mellem dem, der har taget Del i Krigen og været i Kamp, og hele den øvrige Menighed:
31:28 Derpå skal du udtage en Afgift til HERREN fra Krigerne, der har været i Kamp, et Stykke af hver fem Hundrede, både af Mennesker, Hornkvæg, Æsler og Småkvæg;
31:29 det skal du tage af den Halvdel, som tilfalder dem, og give Præsten Eleazar det som Offerydelse til HERREN.
31:30 Men af den Halvdel, der tilfalder de andre Israeliter, skal du tage et Stykke af hver halvtredsindstyve, både af Mennesker, Hornkvæg, Æsler og Småkvæg, alt Kvæget, og give det til Leviterne, som tager Vare på, hvad der er at varetage ved HERRENs Bolig!"
31:31 Da gjorde Moses og Præsten Eleazar, som HERREN havde pålagt Moses.
31:32 Og det, de havde taget, det tiloversblevne af Byttet, som Krigsfolket havde gjort, udgjorde 675 000 Stykker Småkvæg,
31:33 72 000 Stykker Hornkvæg,
31:34 61 000 Æsler,
31:35 og 32 000 Mennesker, Kvinder, der ikke havde haft Samleje med Mænd.
31:36 Den Halvdel, der tilfaldt dem, der havde været i Kamp, udgjorde altså et Tal af 337 500 Stykker Småkvæg,
31:37 hvoraf Afgiften til HERREN udgjorde 675 Stykker Småkvæg,
31:38 36 000 Stykker Hornkvæg, hvoraf 72 i Afgift til HERREN,
31:39 30 500 Æsler, hvoraf til i Afgift til HERREN,
31:40 og 16 000 Mennesker, hvoraf 32 i Afgift til HERREN.

Dette uddrag blev taget fra "The Handbook of Jewish Knowledge" af Nathan Ausubel ©1964; sider 302-303

"Jefta, en af lederdommerne efter erobringen af Kanaa, havde ofret sin eneste datter til Israels Gud i en fejring af militær sejr mod ammonitterne; "Seeren" Samuel havde på offerlig måde hakket Agags krops før Gud; David, den følsomme digterkonge, havde udleveret de syv sønner af Saul til gibeonitterne "for at hænge dem op til Gud."

Et eksempel på dette kan ses nedenfor, hvordan verset blev ændret i Dommerbogen 11:39. I de andre, er mennesket blevet erstattet med et "lam".

Dommerbogen 11:34
Men da Jefta kom til sit Hjem i Mizpa, se, da kom hans Datter ham i Møde med Håndpauker og Dans. Hun var hans eneste Barn foruden hende havde han hverken Søn eller Datter.
11:35
Da han fik Øje på hende, sønderrev han sine Klæder og råbte: "Ak, min Datter, du har bøjet mig dybt, og det er dig, der styrter mig i Ulykke! Thi jeg har åbnet min Mund for HERREN og kan ikke tage mit Ord tilbage!"
11:36
Da svarede hun ham: "Fader, har du åbnet din Mund for HERREN, så gør med mig, som dit Ord lød, nu da HERREN har skaffet dig Hævn over dine Fjender, Ammoniterne!"
11:37
Men hun sagde til sin Fader: "En Ting må du unde mig: Giv mig to Måneders Frist, så jeg kan gå omkring i Bjergene for at begræde min Jomfrustand sammen med mine Veninder!"
11:38
Han sagde: "Gå!" og lod hende drage bort i to Måneder; og hun gik bort med sine Veninder for at begræde sin Jomfrustand i Bjergene.
11:39
Da de to Måneder var omme, vendte hun tilbage til sin Fader, og han fuldbyrdede det Løfte, han havde aflagt, på hende; og hun havde ikke kendt Mand. Og det blev Skik i Israel,
11:40
at Israels Døtre hvert År går hen for at klage over Gileaditen Jeftas Datter fire Dage om Året.

Hvor indlysende kan det være? I Dommerbogen 11:35 "sønderrev" Jefta sit tøj. I den engelske bibel er ordet "rent" (sønderrive), hvilket er et hebraisk udtryk. Det er også en gamel skik at sønderrive ens tøj i stykker efter en elskets død.
"Fader, har du åbnet din Mund for HERREN, så gør med mig, som dit Ord lød"
Han har lovet at ofre sin eneste datter til jehova. Det er også så iøjenfaldende, at jehova krævede denne handling i bytte for sejren over sine fjender og "Ammonitterne". Som han udtalte: "jeg har åbnet min Mund for HERREN og kan ikke tage mit Ord tilbage!"

I Dommerbogen 11:37 erklærer hans datter: "En Ting må du unde mig: Giv mig to Måneders Frist, så jeg kan gå omkring i Bjergene for at begræde min Jomfrustand sammen med mine Veninder!" Her er det tydeligt, at jehova krævede ofring af en jomfru.

Dommerbogen 11:39: " vendte hun tilbage til sin Fader, og han fuldbyrdede det Løfte, han havde aflagt, på hende; og hun havde ikke kendt Mand.
Dommerbogen 11:40: "at Israels Døtre hvert År går hen for at klage over Gileaditen Jeftas Datter fire Dage om Året.".
Dette er så åbenlyst. Han ofrede sin eneste jomfrudatter til jehova, der KRÆVEDE denne handling i bytte for at sikre en sejr for Jefta.

KANNIBALISME:
Femte Mosebog 28:53
Og du skal fortære din Livsfrugt, Kødet af dine Sønner og Døtre, som HERREN din Gud giver dig, under den Trængsel og Nød, din Fjende bringer over dig;
28:54
selv den mest forvænte og blødagtige af dine Mænd skal se skævt til sin Broder, til sin Hustru, der hviler i hans Favn, og til de sidste Sønner, han har tilbage,
28:55
så han ikke under en eneste af dem Kødet af sine Børn, som han fortærer, fordi der ikke er levnet ham noget under den Trængsel og Nød, din Fjende bringer over dig overalt inden dine Porte.
28:56
Og den mest forvænte og blødagtige af dine Kvinder, som aldrig har prøvet at træde med sin Fod på Jorden for Blødagtighed og Forvænthed, skal se skævt til sin Mand, der hviler i hendes Favn, og til sin Søn og Datter,
28:57
så hun ikke under dem Efterbyrden, der går fra hende, eller de Børn, hun føder; men i Mangel på alt fortærer hun dem selv i Løndom under den Trængsel og Nød, din Fjende bringer over dig inden dine Porte!
28:58
Hvis du ikke omhyggeligt handler efter alle denne Lovs Ord, som står skrevet i denne Bog, og frygter dette herlige og forfærdelige Navn, HERREN din Gud,

MENNESKEBLOD VAR IKKE NOK. JEHOVA GAV OGSÅ KLARE INSTRUKSER FOR RITUEL SLAGTNING AF DYR.

Anden Mosebog 20:24
Du skal bygge mig et Alter af Jord, og på det skal du ofre dine Brændofre og Takofre, dit Småkvæg og dit Hornkvæg; på ethvert Sted, hvor jeg lader mit Navn ihukomme, vil jeg komme til dig og velsigne dig.

Anden Mosebog 24:4
Da skrev Moses alle HERRENs Ord op; og tidligt næste Morgen rejste han ved Foden af Bjerget et Alter og tolv Stenstøtter svarende til Israels tolv Stammer.
24:5
Derefter sendte han de unge Mænd blandt Israeliterne hen for at bringe Brændofre og slagte unge Tyre som Takofre til HERREN. 
24:6
Og Moses tog den ene Halvdel af Blodet og gød det i Offerskålene, men den anden Halvdel sprængte han på Alteret.
24:7
Så tog han Pagtsbogen og læste den op i Folkets Påhør, og de sagde: "Vi vil gøre alt, hvad HERREN har talet, og lyde ham!" 
24:8
Derpå tog Moses Blodet og sprængte det på Folket, idet han sagde: "Se, dette er Pagtens Blod, den Pagt, HERREN har sluttet med eder på Grundlag af alle disse Ord."

Yderligere instrukser fra Jehova om blodofring:
Anden Mosebog 23:18
Du må ikke ofre Blodet af mit Slagtoffer sammen med syret Brød. Fedtet fra min Højtid må ikke gemmes til næste Morgen.

Anden Mosebog 29:10 Før Tyren frem foran Åbenbaringsteltet, og Aron og hans Sønner skal lægge deres Hænder på Tyrens Hoved.
29:11
Slagt så Tyren for HERRENs Åsyn ved Indgangen til Åbenbaringsteltet
29:12
og tag noget af Tyrens Blod og stryg det på Alterets Horn med din Finger og udgyd Resten af Blodet ved Alterets Fod.
29:13
Tag så alt Fedtet på Indvoldene, Leverlappen og begge Nyrerne med Fedtet på dem og bring det som Røgoffer på Alteret;
29:14
men Tyrens Kød, dens Hud og dens Skarn skal du brænde uden for Lejren. Det er et Syndoffer.
29:15
Derpå skal du tage den ene Væder, og Aron og hans Sønner skal lægge deres Hænder på dens Hoved.
29:16
Slagt så Væderen, tag dens Blod og spræng det rundt om på Alteret.
29:17
Skær så Væderen i Stykker, tvæt dens Indvolde og Skinneben, læg dem på Stykkerne og Hovedet 
29:18
og bring så hele Væderen som Røgoffer på Alteret. Det er et Brændoffer for HERREN; en liflig Duft, et Ildoffer for HERREN er det. 
29:19
Derpå skal du tage den anden Væder, og Aron og hans Sønner skal lægge deres Hænder på dens Hoved. 
29:20
Slagt så Væderen, tag noget af dens Blod og stryg det på Arons og hans Sønners højre Øreflip og på deres højre Tommelfinger og højre Tommeltå og spræng Resten af Blodet rundt om på Alteret. 
29:21
Tag så noget af Blodet på Alteret og af Salveolien og stænk det på Aron og hans Klæder, ligeledes på hans Sønner og deres Klæder, så bliver han hellig, han selv og hans Klæder og ligeledes hans Sønner og deres Klæder.
29:22
Derpå skal du tage Fedtet af Væderen, Fedthalen, Fedtet på Indvoldene, Leverlappen, begge Nyrerne med Fedtet på dem, dertil den højre Kølle, thi det er en Indsættelsesvæder, 
29:23
og en Skive Brød, en Oliebrødkage og et Fladbrød af Kurven med de usyrede Brød, som står for HERRENs Åsyn,
29:24
og lægge det alt sammen på Arons og hans Sønners Hænder og lade dem udføre Svingningen dermed for HERRENs Åsyn. 
29:25
Tag det så igen fra dem og bring det som Røgoffer på Alteret oven på Brændofferet til en liflig Duft for HERRENs Åsyn, et Ildoffer er det for HERREN. 
29:26
Tag derpå Brystet af Arons Indsættelsesvæder og udfør Svingningen dermed for HERRENs Åsyn: det skal være din Del.
29:27
Således skal du hellige Svingningsbrystet og Offerydelseskøllen, det, hvormed Svingningen udføres, og det, som ydes af Arons og hans Sønners Indsættelsesvæder. 
29:28
Og det skal tilfalde Aron og hans Sønner som en Rettighed, de har Krav på fra Israeliternes Side til evig Tid; thi det er en Offerydelse, og som Offerydelse skal Israeliterne give det af deres Takofre, som deres Offerydelse til HERREN. 
29:29
Arons hellige Klæder skal tilfalde hans Sønner efter ham, for at de kan salves og indsættes i dem. 
29:30
I syv Dage skal de bæres af den af hans Sønner, som bliver Præst i hans Sted, den, som skal gå ind i Åbenbaringsteltet for at gøre Tjeneste i Helligdommen. 
29:31
Så skal du tage Indsættelsesvæderen og koge dens Kød paa et helligt Sted; 

Tredje Mosebog Kapitel 1
1:1
HERREN kaldte på Moses og talede til ham fra Åbenbaringsteltet og sagde: 
1:2
Tal til Israeliterne og sig til dem: Når nogen af eder vil bringe HERREN en Offergave af Kvæget, da skal Offergaven, I vil bringe, tages at Hornkvæget eller Småkvæget. 
1:3
Skal hans Offergave af Hornkvæget være et Brændoffer, så skal det være et lydefrit Handyr, han bringer; til Åbenbaringsteltets Indgang skal han bringe det for at vinde HERRENs Velbehag. 
1:4
Så skal han lægge sin Hånd på Brændofferdyrets Hoved, for at det kan vinde ham HERRENs Velbehag, idet det skaffer ham Soning. 
1:5
Derpå skal han slagte den unge Okse for HERRENs Åsyn, og Arons Sønner, Præsterne, skal frembære Blodet, og de skal sprænge Blodet rundt om på Alteret, som står ved Indgangen til Åbenbaringsteltet. 
1:6
Så skal han flå Huden af Brændofferdyret og skære det i Stykker,
1:7
og Arons Sønner, Præsterne, skal gøre Ild på Alteret og lægge Brænde på Ilden; 
1:8
og Arons Sønner, Præsterne, skal lægge Stykkerne tillige med Hovedet og Fedtet til Rette på Brændet over Ilden på Alteret.
1:9
Men Indvoldene og Skinnebenene skal han tvætte med Vand, og Præsten skal bringe det hele som Røgoffer på Alteret; det er et Brændoffer, et Ildoffer til en liflig Duft for HERREN. 
1:10
Hvis hans Offergave, der skal bruges som Brændoffer, tages at Småkvæget, af Fårene eller Gederne, så skal det være et lydefrit Handyr, han bringer. 
1:11
Han skal slagte det for HERRENs Åsyn ved Alterets Nordside, og Arons Sønner, Præsterne skal sprænge Blodet deraf rundt om på Alteret.
1:12
Så skal han skære det i Stykker, og Præsten skal lægge Stykkerne tillige med Hovedet og Fedtet til Rette på Brændet over Ilden på Alteret.
1:13
Men Indvoldene og Skinnebenene skal han tvætte med Vand. Så skal Præsten frembære det hele og bringe det som Røgoffer på Alteret; det er et Brændoffer, et Ildoffer til en liflig Duft for HERREN. 
1:14
Er hans Offergave til HERREN et Brændoffer af Fuglene, da skal Offergaven, han vil bringe, tages af Turtelduerne eller Dueungerne; 
1:15
Præsten skal frembære den til Alteret og knække Halsen på den og bringe Hovedet som Røgoffer på Alteret, og dens Blod skal udpresses mod Alterets Side.
1:16
Så skal han udtage Kroen med dens Indhold og kaste den på Askedyngen ved Alterets Østside. 
1:17
Derpå skal han rive Vingerne løs på den uden dog at skille dem fra Kroppen. Så skal Præsten bringe den som Røgoffer på Alteret på Brændet over Ilden; det er et Brændoffer, et Ildoffer til en liflig Duft for HERREN.

Tredje Mosebog Kapitel 7
7:1
Dette er Loven om Skyldofferet. Det er højhelligt. 
7:2
Der, hvor Brændofferet slagtes, skal Skyldofferet slagtes. Dets Blod skal sprænges rundt om på Alteret, 
7:3
og alt dets Fedt skal frembæres. Fedthalen, Fedtet, der dækker Indvoldene, og alt Fedtet på Indvoldene, 
7:4
begge Nyrerne med det Fedt, som sidder på dem ved Lændemusklerne, og Leverlappen, som skal skilles fra ved Nyrerne.
7:5
Og Præsten skal bringe det som Røgoffer på Alteret, et Ildoffer for HERREN. Det er et Skyldoffer.

Tredje Mosebog 7:14
Han skal deraf frembære een Kage af hver Offergave som en Offerydelse til HERREN; den tilfalder den Præst, der sprænger Blodet af Takofferet på Alteret.

"HERREN" HAR BRUG FOR HVER ENSTE DRÅBE AF BLOD FRA BLODOFRINGEN:
Tredje Mosebog 7:27
enhver, der nyder noget som helst Blod, skal udryddes af sin Slægt.

Her er det nødvendigt med yderligere blodofring for at fjerne forbandelsen, spedalskhed, som jehova har forårsaget:
Tredje Mosebog 14:34

Når I kommer ind i Kana'an, som jeg vil give jer til ejendom, og jeg lader et hus i det land, I ejer, blive angrebet af spedalskhed,
14:49
For at rense huset for synd skal han tage to fugle, cedertræ, karminrødt garn og isop.
14:50
Han skal slagte den ene fugl over et lerkar med kildevand.
14:51
Så skal han tage cedertræet, isoppen, det karminrøde garn og den levende fugl og dyppe det alt sammen i kildevandet med blodet fra den fugl, der er slagtet, og stænke det syv gange på huset.
14:52
Han skal rense huset for synd med fuglens blod, kildevandet, den levende fugl, cedertræet, isoppen og det karminrøde garn,
14:53
og så skal han lade den levende fugl flyve ud af byen, ud i det fri. På den måde skaffer han huset soning; så er det rent.
14:54
Det var loven om alle angreb af spedalskhed, skurv,
14:55
spedalskhed på tøj og huse,
14:56
hævelse, udslæt og lyse pletter,
14:57
til belæring om, hvornår noget er urent, og hvornår det er rent. Det var loven om spedalskhed.

Flere eksempler på jødiske blodofringer til Jehova:
Tredje Mosebog 8:14-32
Tredje Mosebog 9:1-24
Tredje Mosebog 14:1-5
Tredje Mosebog 14:12-28
Tredje Mosebog 23:12-21
Fjerde Mosebog 19:1-7

Dette bliver ved og ved og ved. Gentagelser af endeløse massemord og blodsudgydelser. Ordet "BLOD" bliver brugt igen og igen. Man skulle tro, alt dette var indlysende.

Vi skal alle huske på, at nazaræeren var det ultimative menneskeoffer. "Spis brødet – det er min krop. Drik vinen – det er mit blod" gentages flere gange i næsten alle kristne messer/gudstjenester rundt om i verden.
Den kristne gudstjeneste: en simulering af menneskelig blodofring

Ovenstående artikel og denne artikel - Jehova: "En morder og løgner fra begyndelsen" - afslører blodbad efter blodbad samt erobring og folkedrab af ikke-jøder ved jødernes hænder.

TILBAGE TIL AFSLØR KRISTENDOMMEN


free web stats